Strona główna

Głównym celem Fundacji jest wspieranie działań na rzecz współpracy międzynarodowej w działalności rozwojowej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej, postaw przedsiębiorczości oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej, Wschodniej i Kaukazu. Cele te są wypełniane m.in. poprzez realizację programów pomocy zagranicznej dla rozwoju, współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Kaukazu; działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem; wspieranie i organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów tematycznych; organizowanie i prowadzenie doradztwa i konsultacji w ramach pomocy rozwojowej i stabilnego rozwoju organizacji partnerskich itp.

Fundacja "Wschód" została powołana w kwietniu 2009 r. działalność operacyjną rozpoczęła w styczniu 2010 roku, realizując projekty rozwojowe, edukacyjne i pomocy humanitarnej w Armenii, Białorusi, Mołdawii i Rosji.

Łączna wartość zrealizowanych projektów w poszczególnych latach wynosiła odpowiednio:
2010 r. - ponad 1,97 mln zł.
2011 r. - ponad 1,64 mln zł.
2012 r. - ponad 2,43 mln zł.
2013 r. - ponad 3,40 mln zł.
2014 r. - ponad 4,29 mln zł.
2015 r. - ponad 4,05 mln zł.
2016 r. - ponad 4,52 mln zł.
2017 r. - ponad 2,24 mln zł.
2018 r. - ponad 3,89 mln zł.
2019 r. - ponad 3,69 mln zł.

 


Zarząd fundacji stanowią osoby o bogatym doświadczeniu w realizacji projektów i programów rozwojowych, socjalnych, szkoleniowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Bałkanach i na Kaukazie. W Radzie Fundacji znajdują się specjaliści i eksperci zarówno z krajów Europy Zachodniej (Szwajcarii, Holandii), jak i reprezentanci wyspecjalizowanych organizacji pomocowych z krajów Europy Wschodniej (Armenia, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina).

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSCHÓD - plik programu Power Point