STATUT FUNDACJI WSCHÓD

Rozdział I: Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Wschód", zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu, zgodnie z treścią oświadczenia woli Fundatorów, sporządzonego w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej, ul. Sienkiewicza 1/1 w Białymstoku dnia 14 kwietnia 2009 r., nr repertorium A 214/2009
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
5. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.
6. Dla wykonywania swoich działań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, oddziały, biura, przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
7. Fundacja została ustalona na czas nieokreślony.
8. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych, zwany dalej „ministrem właściwym".
9. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.

Rozdział II: Cele i formy działania

10. Celem Fundacji jest wspieranie działań na rzecz współpracy międzynarodowej w sferze rozwoju, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej, postaw przedsiębiorczości oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej, Wschodniej i Kaukazu.
11. Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:
a. realizację programów pomocy zagranicznej dla rozwoju, w tym organizowanie i koordynowanie programów rozwojowych
b. współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową, w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju,
c. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju, demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Kaukazu,
d. prowadzenie edukacji europejskiej i edukacji na temat globalnych problemów rozwojowych ,
e. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, osoby ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo),
f. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, religijnych (w ramach działalności ekumenicznej), równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, wspierania udziału obywateli w życiu publicznym,
g. prowadzenie akcji edukacyjnych promujących pomoc rozwojową oraz zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,
h. wspieranie i organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów tematycznych,
i. organizowanie i prowadzenie doradztwa i konsultacji w ramach pomocy rozwojowej i stabilnego rozwoju organizacji partnerskich,
j. promocję i wspieranie rozwoju młodych ludzi poprzez takie narzędzia jak: wymiana młodzieży, wolontariat, praktyki, staże, edukacja nieformalna i edukacja międzykulturowa,
k. udział w sieciach informacyjnych dotyczących inicjatyw międzynarodowych,
l. inne działania mające na celu realizację zadań statutowych

12. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
13. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
14. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III: Majątek Fundacji

15. Majątek fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez fundację w toku jej działalności.
16. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. wpłat pieniężnych, dotacji, praw majątkowych przekazanych na rzecz Fundacji w drodze umowy, spadku, zapisu, darowizny,
b. subwencji osób prawnych,
c. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
d. dochodów pochodzących z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
e. odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat.
17. Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jej działania.
18. W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł wymienionych w § 17 z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony rodzaj działalności Fundacji Fundacja jest zobowiązana do uwzględnienia życzeń wpłacających i ofiarodawców.
19. W Fundacji mogą być tworzone odrębne fundusze.

Rozdział IV: Organy Fundacji

20. Organami Fundacji są
a. Rada Fundacji zwana dalej „Radą", oraz
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem".
21. Rada fundacji jest organem nadzorczym Fundacji i jednocześnie doradczym dla Zarządu.
22. Rada może powołać stałe komisje i inne ciała o charakterze doradczym i opiniodawczym.
23. Rada składa się z 6 do 12 członków.
24. Kadencja Rady trwa 5 lat.
25. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenie składu Rady, powoduje swą decyzją Rada.
26. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
27. Przewodniczący i członkowie Rady mogą być odwołani przez Radę przed końcem kadencji w następujących przypadkach:
a. złożenia rezygnacji
b. nieuczestniczenia w pracach Rady przez kolejne 4 posiedzenia,
c. działania w sposób niezgodny z celem i statutem Fundacji.
28. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
29. Rada obraduje na posiedzeniach zgodnie z przyjętym przez nią regulaminem.
30. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady.
31. Ustalenia Rady zapadają w formie uchwał. Dla ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący i protokolant.
32. Do zadań Rady należy sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji, w szczególności:

a. określenie kierunków działalności Fundacji,
b. uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
c. przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu, nadzorowanie i dokonywanie oceny prac Zarządu,
d. podejmowanie uchwał o możliwości rozpoczęcia przez Fundację działalności gospodarczej oraz ustalanie zasad i zakresu tej działalności,
e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
f. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną Fundacją, jak też przystąpienia Fundacji do innych osób prawnych, co może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd.

33. Czynności w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący.
34. Przewodniczący Rady nawiązuje stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji.
35. Zarząd składa się z 3 członków powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Członków pierwszego Zarządu i Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
36. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
37. Rada Fundacji powołuje prezesa Zarządu.
38. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
39. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
40. Do zadań Zarządu należy w szczególności
a. uchwalanie rocznych merytorycznych i finansowych planów Fundacji,
b. uchwalanie regulaminów,
c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
d. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
41. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał- zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
42. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.
43. Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu reprezentują Fundację na zewnątrz. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu.
44. Zarząd co roku zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
45. Do realizacji podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może zatrudnić pracowników i zewnętrznych konsultantów i zlecać im wykonanie odpowiednich działań.

Rozdział V: Zmiana statutu, likwidacja

46. Zmian w Statucie, w tym zmian w określaniu celów, środków i zasad działania Fundacji, dokonuje Rada w drodze uchwały podjętej większością dwóch trzecich statutowego składu Rady Fundacji.
47. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
48. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Rady tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady, o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady.
49. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
50. Do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie.
51. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, przeznacza się na cele zbieżne z celami statutowymi, określone przez Fundatora.
52. Statut sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.