Zakończenie realizacji I modułu projektu 46/2017/M3 „Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych w Mołdawii”.

logo2  img 5506 20180726 1703642702  img 5578 20180726 1730542019

Projekt został przygotowany przez Fundację Wschód w partnerstwie z Krajową Agencją Rozwoju Regionów Wiejskich w Mołdawii (ACSA).

 

Celem ogólnym projektu jest „Wsparcie dostępu do usług w sektorze rolnym i rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich”. Projekt wspomaga dywersyfikację rynku pracy na obszarach wiejskich Mołdawii, został zaplanowany na lata 2017-2019 i podzielony na 3 roczne moduły (etapy) realizacji. W 2017 roku celem bezpośrednim jest skuteczne wsparcie podstaw rozwojowych wiejskich zakładów usług rolniczych i pozarolniczych, w 2018 roku dalszej dynamicznej rozbudowy ich potencjału, a w 2019 roku osiągnięcie pełnych zdolności świadczenia usług i stabilnych warunków dalszego zrównoważonego rozwoju. Projekt uzyskał rekomendacje Ministerstwa Rolnictwa Mołdawii i jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii.

Pierwszy moduł został zrealizowany w 2017 roku. Składał się on z czterech działań, które obejmowały wizytę studyjną w Polsce, budowę i wyposażenie 10 lokalnych zakładów usług rolniczych, budowę i modernizację 4 wiejskich ośrodków usług rolniczych oraz warsztaty w Mołdawii na temat rozwoju usług rolniczych w regionach wiejskich.

W ramach realizacji projektu wsparcie inwestycyjne i w zakresie know-how otrzymało dziesięć lokalnych zakładów usług rolniczych: 3 chłodnie, 4 suszarnie, przetwórnia owoców, wytwórnia kasz i lokalny młyn oraz cztery wiejskie ośrodki usług pozarolniczych: stolarskich, krawieckich, naprawy maszyn i pensjonat. Projekt miał zakres ponadregionalny, był realizowany w 14 wsiach położonych w 10 regionach Mołdawii.

Zakładany cel bezpośredni projektu: „Skuteczne wsparcie podstaw rozwoju 10 lokalnych zakładów usług rolniczych i 4 wiejskich ośrodków usług pozarolniczych w 14 wsiach położonych w 10 regionach Mołdawii” został w pełni zrealizowany.

Planowane efekty w miejscach realizacji działań projektowych:
• poprawa sytuacji ekonomicznej beneficjentów i spadek bezrobocia
• ograniczenie strat w przechowywaniu i przetwórstwie żywności oraz poprawa bezpieczeństwa
  żywnościowego
• poprawa dostępności i jakości oraz wzrost dochodów w sektorach usług rolniczych i  
   pozarolniczych
• aktywna promocja wykorzystania lokalnych zasobów do generowania dochodów z usług
  rolniczych i pozarolniczych
zostały w pełni osiągnięte.

Potwierdzają to następujące wskaźniki:
• 10 zakładów usług rolniczych i 4 ośrodki usług pozarolniczych wykorzystało zewnętrzne środki inwestycyjne w wysokości 971.809,89 PLN, przy wkładzie własnym rzeczowym w kwocie 1 099 877,11 PLN oraz transfery wiedzy podczas wizyty studyjnej w Polsce i warsztatów w Mołdawii.
• Osiągnięto dochodowość wdrożonych rozwiązań w warunkach mołdawskiej wsi. Wykonane usługi generują wzrost przychodów w miejscach realizacji projektów w 2017 roku: od ok.25% do blisko 100% w skali roku.
• Usługi są wykorzystywane przez lokalne społeczności i przynoszą zakładane stabilne łączne przychody w 2017 roku na poziomie ok. 526.000 Euro.
• Nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej i socjalnej beneficjentów i ich rodzin dzięki stworzeniu w 2017 roku 18 nowych miejsc pracy w usługach w miejscach realizacji projektu.
• Krajowa Agencja Rozwoju Regionów Wiejskich w Mołdawii (ACSA) aktywnie wykorzystuje zakłady usługowe do promocji rozwoju przedsiębiorczości i efektu multiplikacji.


Budowa chłodni do owoców, Jora de Sus, rejon OrheiBudowa chłodni przy kompleksie upraw warzyw, Ruseştii Noi rejon Ialoveni


Budowa sortowni owoców, Pepeni region Sîngerei


Budowa suszarni tunelowej, Corjova rejon Criuleni


Budowa chłodni przy suszarni owoców, Isacova rejon Orhei


Wyposażenie suszarni owoców, Ustia, region Dubăsari


Modernizacja wiejskiego młyna, Sălcuţa rejon Căuşeni


Wyposażenie zakładu naprawy maszyn, Mitoc, rejon Orhei


Budowa zakładu usług stolarskich, Ciorescu, rejon Chişinău