Projekt 131/2013 - Rozwój przedsiębiorczości, spółdzielczości i rolniczych grup producenckich w Mołdawii, 2013

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

Przewidywany budżet projektu:            1.777.400 PLN    
Przewidywana dotacja:                        1.230.200 PLN
Przewidywany wkład własny partnera:     547.200 PLN
(i dotacje z innych źródeł)

Celem ogólnym projektu jest rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w celu poprawy sytuacji ekonomicznej ludności.


Celami bezpośrednimi projektu są:
• Wdrożenie innowacyjnych form prowadzenia gospodarstw rolnych
• Rozwój lokalnych usług rolniczych
• Stworzenie pilotażowych grup producentów rolnych
• Wsparcie systemu doradztwa rolniczego w Mołdawii

Realizacja projektu polega na:

  • utworzeniu 12 nowatorskich inicjatyw promujących modelowe, dochodowe formy gospodarowania w regionach wiejskich Mołdawii
  • stworzeniu 6 pilotażowych, lokalnych punktów usług rolniczych będących wsparciem istniejących spółdzielni rolniczych i potencjalnych grup producenckich
  • pomocy w powstaniu 4 pilotażowych rolniczych grup producenckich
  • wsparciu procesu tworzenia systemu doradztwa rolniczego i rozszerzeniu bazy doradców/ekspertów prowadzących samodzielną działalność rolniczą
  • przekazaniu wiedzy i wymianie specjalistycznych doświadczeń poprzez organizację wizyt studyjnych w Polsce i warsztatów szkoleniowych w Mołdawii


Projekt został przygotowany, jako wniosek wspólny, przez polskie organizacje pozarządowe: Fundację im. K. Ostrogskiego, Fundację Wschód i Podlaską Stację Przyrodniczą "Narew" w partnerstwie z Krajową Agencją Rozwoju Obszarów Wiejskich w Mołdawii.

Projekt uzyskał rekomendacje Ministerstwa Rolnictwa, Krajowego Związku Rolników Mołdawii oraz eksperta Misji Doradczej Unii Europejskiej w Mołdawii. Jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii oraz Strategią Regionu Rozwoju Centrum. Poszczególne lokalne inicjatywy planowane w ramach projektu posiadają również aprobatę właściwych władz samorządowych.