Projekt 53/2014 - Alternatywne źródła energii i innowacyjne technologie energooszczędne w rozwoju mołdawskich wsi.

Numer projektu         53/2014
Tytuł projektu PL:  Alternatywne źródła energii i innowacyjne technologie energooszczędne w rozwoju mołdawskich wsi.
Tytuł projektu EN: Alternative energy sources and innovative energy-saving technologies in development of Moldavian villages
Kraj beneficjenta         Mołdawia
Lokalizacja
wieś Onişcani rejon Calăraşi
wieś Pîrjolteni, rejon Călăraşi
wieś Sipoteni, rejon Călăraşi
wieś Hagimus, rejon Căuşeni
wieś Taraclia, rejon Căuşeni
wieś Zaim rejon Căuşeni
wieś Boşcana, rejon Criuleni
wieś Slobozia Dusca, rejon Criuleni
wieś Chetrosu, rejon Drochia
wieś Tarigrad rejonu Drochia
wieś Ustia, rejon Dubăsari
wieś Brăviceni, rejon Orhei
wieś Mălăeşti, rejon Orhei
wieś Jora de Mijloc, rejon Orhei
wieś Alcedar, rejon Şoldăneşti
wieś Egoreni, rejon Soroca
wieś Copceac rejon Ştefan Vodă
wieś Brînzenii-Noi, rejon Teleneşti
wieś Ghiliceni, rejon Teleneşti

Data rozpoczęcia projektu  01.01.2014
Data zakończenia projektu  31.12.2014
Wykonawca projektu PL Projekt wspólny Fundacji Wschód i Podlaskiej Stacji Przyrodniczej Narew
Wykonawca projektu EN The joint project of the East Foundation and the Podlaska Nature Station "NAREW"
Typ podmiotu: organizacja pozarządowa
Partner lokalny PL Krajowa Agencja Rozwoju Regionów Wiejskich w Mołdawii (ACSA)
Partner lokalny EN The National Agency for Rural Development in Moldova (ACSA)
Rodzaj współpracy: umowa partnerska

Kwota dotacji        746.280,00 PLN
Wartość projektu    1.066.680,00 PLN

Kontekst
Gospodarka Mołdawii jest praktycznie w całości uzależniona od importu surowców energetycznych, których stale rosnące ceny są ogromnym wyzwaniem w zakresie konkurencyjności gospodarki jak i finansowym obciążeniem społeczeństwa o najniższych dochodach w Europie. Wdrożenie innowacyjnych technologii energooszczędnych i wykorzystanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii jest priorytetem Narodowej Strategii Rozwoju Mołdawii oraz Strategii Rozwoju Regionów. Alternatywne źródła energii są nowością w regionach wiejskich Mołdawii i praktycznie dotychczas nie były wykorzystywane. Chodzi głównie zasoby, których Mołdawia ma w nadmiarze: słońce, biomasa i energia wiatrowa. Biorąc pod uwagę potencjał: duże nasłonecznienie, dużą ilość odpadów rolnych, rosnącą hodowlę zwierząt, wzrastający areał niewykorzystywanych rolniczo żyznych gleb, stosunkowo proste możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w regionach wiejskich są bardzo duże. Podniesienie efektywności energetycznej w regionach wiejskich może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności produkcji rolnej, a jednocześnie stopniowo i systematycznie ograniczać zależność od importowanych źródeł energii, pozwalając gospodarce Mołdawii w znacznie bardziej racjonalny sposób wykorzystywać ograniczone zasoby dewizowe. Fundacja Wschód i Stacja Przyrodnicza Narew wdrażały w Mołdawii w latach 2011-2013 projekty, które były związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii oraz w ramach części działań promowały poprawę efektywności energetycznej. Projekt 53/2014 zakłada konsolidację tego typu inicjatyw w szerszym zakresie i w większej skali. Projekt jest realizowany w 19 wsiach w 10 rejonach Mołdawii.

Opis projektu
Projekt jest realizowany w okresie 1.03-31.12.2014 na terenie regionów wiejskich Mołdawii w 19 wsiach w 10 rejonach. Jest to projekt wspólny Fundacji Wschód i Podlaskiej Stacji Przyrodniczej Narew w partnerstwie z Krajową Agencją Rozwoju Regionów Wiejskich Mołdawii (ACSA). Projekt odpowiada na potrzeby regionów wiejskich Mołdawii (mieszkańców, przedsiębiorców, władz samorządowych) w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz zastosowania dostępnych źródeł alternatywnej energii. Realizacja projektu ma na celu popularyzację pilotażowych, modelowych rozwiązań w tym zakresie.
Celem projektu jest wdrożenie modelowych rozwiązań promujących wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i innowacyjnych technologii energooszczędne w mołdawskich wsiach.
Beneficjentami projektu są:
3 wiejskie przedszkola (łącznie 392 dzieci) wykorzystujące kolektory słoneczne
2 wiejskie zakłady usługowe (suszarnie słoneczne),
1 warsztat produkcji i montażu paneli słonecznych (NGO)
Mieszkańcy 2 wsi korzystających z oświetlenia fotowoltaicznego (ok. 5000 mieszkańców)
Właściciele 2 foli ogrodniczych i 2 suszarni słonecznych warzyw i owoców korzystających z pieców na biomasę
3 zakłady usługowe korzystające z innowacyjnych suszarni warzyw i owoców z wykorzystaniem technologii mikrofal i obniżonych ciśnień
5 usługodawców producentów biomasy
3 fermy korzystających z urządzeń fotowoltaicznych i wiatrowych na fermach oddalonych od źródeł energii
Projekt służy realizacji priorytetów: Priorytet 6 - ochrona środowiska, Priorytet 7 - rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, Priorytet 9 - małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Rezultaty
Projekt zostanie zrealizowany w zakładanym terminie.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania projektowe, w ramach których osiągnięto zakładane rezultaty:

Działanie I. Wizyta studyjna w Polsce - przekazanie wiedzy i Polskich doświadczeń, głównie laureatów GREENEVO (programu wspierania innowacji Min. Ochrony Środowiska) wybranym beneficjentom projektu oraz przedstawicielom Krajowej Agencji Efektywności Energetycznej Mołdawii.

Działanie II. Wsparcie 8 modelowych inicjatyw wykorzystania energii odnawialnej w regionach wiejskich:
• Instalacja kolektorów słonecznych w 2 wiejskich przedszkolach
• Budowa 2 innowacyjnych wiejskich suszarni słonecznych
• Wyposażenie warsztatu produkcji i montażu paneli słonecznych
• Oświetlenie 2 wsi z wykorzystaniem urządzeń fotowoltaicznych

Działanie III. Wdrożenie 15 pilotażowych inicjatyw poprawy efektywności energetycznej wiejskiej przedsiębiorczości:
• Wspomaganie biomasą 2 folii ogrodniczych i 2 suszarni słonecznych
• Instalacja 3 innowacyjnych suszarni warzyw i owoców z wykorzystaniem technologii mikrofal i obniżonych ciśnień
• Produkcja biomasy w 5 gospodarstwach rolnych (zakup urządzeń do rozdrabniania drewna)
• Instalacja urządzeń fotowoltaicznych i wiatrowych na 3 fermach oddalonych od źródeł energii

Działanie IV. Warsztaty w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.
Przeprowadzono warsztaty poświęcone odnawialnym źródłom energii oraz ich wykorzystaniu w rolnictwie i w rozwoju regionów wiejskich. W warsztatach wzięli udział beneficjenci projektu, specjaliści z Ormaxu, konsultanci ACSA, przedstawiciele władz samorządowych (CALM) oraz Federacji Fermerskiej w Mołdawii.