Projekt 59/2014 - Rozwój wiejskiej przedsiębiorczości, kooperacji i doradztwa rolniczego w Mołdawii

Numer projektu    59/2014
Tytuł projektu PL:  Rozwój wiejskiej przedsiębiorczości, kooperacji i doradztwa rolniczego w Mołdawii
Tytuł projektu EN: The development of rural entrepreneurship, cooperation and agricultural advisory system in Moldova
Kraj beneficjenta Mołdawia
Lokalizacja
wieś Corjeuţi, rejon Briceni
wieś Sipoteni, rejon Călăraşi
wieś Mingier, rejon Chincesti
wieś Cosernita, rejon Criuleni
wieś Jora de Mijloc, rejon Orhei
wieś Mitoc, rejon Orhei
wieś Zorile, rejon Orhei,
wieś Singerei, rejon Singerei
wieś Egoreni, rejon Soroca
wieś Făgureni, rejon Străşeni

Data rozpoczęcia projektu 01.01.2014
Data zakończenia projektu 31.12.2014
Wykonawca projektu PL Projekt wspólny Fundacji im. księcia K. Ostrogskiego i Fundacji Wschód
Wykonawca projektu EN The joint project of the Prince K. Ostrogski Foundation and the East Foundation
Typ podmiotu: organizacje pozarządowe
Partner lokalny PL Krajowa Agencja Rozwoju Regionów Wiejskich w Mołdawii (ACSA)
Partner lokalny EN The National Agency for Rural Development in Moldova (ACSA)
Rodzaj współpracy umowa partnerska


Kwota dotacji       1.279.012,00 PLN
Wartość projektu   2.081.542,00 PLN

Kontekst
Zgodnie raportem UNDP (Human Development Report 2013) Mołdawia zajmuje 113 pozycję, bezpośrednio za Paragwajem w globalnym rankingu HDI i najniższą w Europie (dla porównania: Białoruś 50, Ukraina 78). Z PKB na osobę liczonym wg. parytetu siły nabywczej w wysokości ok. 2.975 $ Mołdawia jest również zdecydowanie najbiedniejszym krajem w Europie (dla porównania: Białoruś 13.191 $, Ukraina 6.359 $). Mołdawska gospodarka jest bardzo uzależniona od sektora rolniczego, który jako główna dziedzina gospodarki Mołdawii daje ok. 60% wpływów z eksportu i zatrudnia bezpośrednio ponad 40%, a z uwzględnieniem ludności żyjącej z dochodów związanych z rolnictwem, znacznie ponad 50% ludności czynnej zawodowo. Według dostępnych źródeł w w regionach wiejskich Mołdawii występują: największe obszary ubóstwa, najniższe wynagrodzenia, największa emigracja zarobkowa, największe zagrożenia w zakresie szeroko pojętego wykluczenia społecznego. Bezpośrednim skutkiem takiej sytuacji jest ogromna emigracja ekonomiczna. Masowa emigracja zarobkowa z regionów wiejskich ma bardzo negatywne następstwa ekonomiczne i społeczne, z których szczególnie istotne to: wyludnienie wsi i utrata osób najbardziej przedsiębiorczych, rozbite rodziny, brak opieki nad dziećmi i osobami starszymi, porzucone gospodarstwa rolne. Konsekwencją są następstwa budżetowe: mniejsze wpływy podatkowe i wyższe wydatki socjalne, co w zasadniczy sposób ogranicza możliwości rozwojowe Mołdawii. W związku z powyższym, szczególnie ważne dla rozwoju regionów wiejskich w Mołdawii są działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości indywidualnej, spółdzielczości, tworzenie potencjału przyszłych grup producenckich oraz wsparcie doradztwa rolniczego.

Opis projektu
Obecnie przedstawiany wniosek wspólny projektu 59/2013 jest kontynuacją projektów 131/2013 i 125/2012. Projekt jest realizowany w 10 wsiach w 8 rejonach Mołdawii okresie: 1.01-31.12.2014 przez Fundację im. księcia K. Ostrogskiego i Fundację Wschód wspólnie z partnerem lokalnym Krajową Agencją Rozwoju Regionów Wiejskich w Mołdawii (ACSA).

W przyszłości działania te powinny zaowocować nie tylko wzrostem produkcji owoców i warzyw, ale również wspomagać procesy kooperacji, tworzenia rolniczych grup producenckich. Będzie to również kolejny etap budowy sieci doradców w dziedzinie usług rolniczych.

Cel ogólny projektu to rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w celu ograniczenia ubóstwa w regionach wiejskich Mołdawii
Cele bezpośrednie projektu polegają na:
• Wdrożeniu innowacyjnych form prowadzenia gospodarstw rolnych
• Rozwoju lokalnych usług rolniczych
• Wsparciu rolniczych grup producentów żywności
• Tworzeniu systemu doradztwa rolniczego w Mołdawii
Planowane efekty projektu:
• Poprawa sytuacji ekonomicznej i socjalnej beneficjentów.
• Wzrost konkurencyjności hodowli zwierząt i upraw owoców warzyw.
• Ograniczenie strat w produkcji żywności.
Projekt służy realizacji priorytetów: Priorytet 7 - rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
Priorytet 9 - małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy
oraz Milenijnego Celu Rozwoju - CEL 1: Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu

Rezultaty
Realizowane są działania projektowe, w ramach których planujemy osiągniecie zakładanych rezultatów:

Działanie I. Wizyty studyjne w Polsce - zorganizowano 4 wizyty studyjne 8 osobom zarządzającym oraz beneficjentom projektu wdrażającym modelowe gospodarstwa rolne, wprowadzającym innowacyjne usługi rolnicze, wspierającym różne formy kooperacji rolniczej oraz tworzącym sieć doradztwa rolniczego.

Działanie II. Wyposażono 7 modelowych gospodarstw rolnych w urządzenia i materiał produkcyjny
Planowane rezultaty to powstanie ferm:
• Krów zarodowych mleczno-mięsnych
• Hodowli cieląt ras mięsnych
• Zarodowej hodowli owiec mlecznych (2 fermy) i owiec mięsnych (1 ferma)
• Zarodowej hodowli królików
• Upraw sadzonek i warzyw w foliach ogrodniczych
Oddanie obiektów do użytku nastąpi w okresie 15.10-30.11. 2014 roku.

Działanie III. Utworzenie i wyposażenie 3 lokalnych ośrodków usług rolniczych
Powstają 2 chłodnie do przechowywania warzyw i owoców oraz przetwórnia ziemniaków. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w połowie listopada 2014r.

Działanie IV. Wsparcie grupy producentów żywności
W ramach działania powstała grupa producencka hodowców kóz. Młodzi rolnicy połączyli swoje wysiłki w celu wspólnej budowy obiektów inwentarskich i późniejszej hodowli zarodowej kóz mlecznych. Planowane zakończenie w połowie listopada 2014r.

Działanie V. Warsztaty w zakresie doradztwa w rolniczego i rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości
W połowie listopada 2014r. zostaną przeprowadzone warsztaty. Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić wiedzę w zakresie wdrażania innowacyjnych form prowadzenia wysokodochodowych gospodarstw rolnych, tworzenia ośrodków usług rolniczych oraz rolniczych grup producenckich.