Projekt 71/2014 - Innowacyjne eco-oczyszczalnie w ochronie środowiska regionów wiejskich Mołdawii

Numer projektu   71/2014
Tytuł projektu PL Innowacyjne eco-oczyszczalnie w ochronie środowiska regionów wiejskich Mołdawii
Tytuł projektu EN Water waste eco-cleaning systems for environmental protection in rural areas of Moldova
Kraj beneficjenta  Mołdawia
Lokalizacja
wieś Onişcani rejon Calăraşi
wieś Olăneşti, rejon Ştefan Vodă

Data rozpoczęcia projektu  01.01.2014
Data zakończenia projektu  31.12.2014
Wykonawca projektu PL Fundacja Wschód
Wykonawca projektu EN The East Foundation
Typ podmiotu: organizacja pozarządowa
Partner lokalny PL Krajowa Agencja Rozwoju Regionów Wiejskich w Mołdawii (ACSA)
Partner lokalny EN The National Agency for Rural Development in Moldova (ACSA)
Rodzaj współpracy umowa partnerska


Kwota dotacji      499.890,00 PLN
Wartość projektu  909.890,00 PLN

Kontekst
W zakresie dostępu do sieci wodociągowych regiony wiejskie Mołdawii w światowych rankingach (ONZ i Światowej Organizacji Zdrowia) są w zdecydowanie najgorszej sytuacji w Europie (znajdują się w sąsiedztwie krajów Afryki Środkowej). W dostępie do sanitariatów i kanalizacji znajdują się na równi z Marokiem. Ponad 60% dzieci w wieku szkolnym w Mołdawii jest zagrożonych chorobami w związku ze słabą jakością wody pitnej i złymi warunkami higienicznymi. Około 57% ludności Mołdawii mieszka w regionach wiejskich. Pośród 1689 wspólnot wiejskich, mniej niż 200 jest wyposażonych w godne zaufania źródła zaopatrzenia w wodę. Problem jakości wody pitnej jest bezpośrednio powiązany z brakiem systemów oczyszczania. W warunkach gęstego zaludnienia i ciepłego klimatu, brak systemu oczyszczania ścieków doprowadził do powszechnego zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych, również wielu studni głębinowych, będących ujęciami wody pitnej systemów wodociągowych. Budżet kraju stać na pokrycie najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych w tym sektorze, które ograniczają się do miast. Rząd Mołdawii zdeterminowany w poszukiwaniu środków na niezbędne inwestycje zawarł już umowy z Komisją Europejską i USA na wsparcie finansowe projektów w zakresie poprawy dostępu do wody pitnej i kanalizacji. Rozwiązanie problemów z dostępem do wody pitnej i poprawa sytuacji sanitarnej jest jednym z priorytetów władz Mołdawii w ramach Krajowej Strategii Rozwoju. Szczególnie brakuje małych wiejskich oczyszczalni. Niewielkie, spełniające normy UE, powszechnie wdrażane w Polsce na obszarach Natura 2000, szybkie w budowie i tanie w eksploatacji oczyszczalnie działające w oparciu o filtry roślinno-gruntowe są dobrym rozwiązaniem w regionach wiejskich Mołdawii.

Opis projektu
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków w regionach wiejskich Mołdawii.
Realizacja projektu polega na:
1. Organizacji wizyty studyjnej w Polsce w celu przekazania wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania gospodarką ściekową w regionach wiejskich oraz projektowania i budowy wiejskich oczyszczalni z filtrami roślinno-gruntowymi.
2. Zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu modelowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w systemie zamkniętym SBR obsługującej jeden z odcinków kanalizacji we wsi Olanesti (rejon Stefan-Voda).
3. Zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu modelowej ekologicznej oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o filtry roślinno-gruntowe obsługującej budynki publiczne i budynki mieszkalne podłączone do wspólnej kanalizacyjny we wsi Oniscani (rejon Calarasi).
4. Przeprowadzeniu w Mołdawii specjalistycznych warsztatów w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji wiejskich oczyszczalni ścieków skierowanego do architektów, wykonawców, przedstawicieli organizacji ekologicznych i władz samorządowych.

Wdrożenie projektu pozwoli na rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków we wsiach Oniscani i Olanesti oraz umożliwi praktyczne przeszkolenie partnerów lokalnych (pracowników samorządów, organizacji ekologicznych, przyszłych wykonawców oczyszczalni: architektów, inżynierów) w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji wiejskich oczyszczalni ścieków. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Ochrony Środowiska Mołdawii przy aktywnym udziale władz samorządowych w obu miejscowościach.
Projekt służy realizacji priorytetu 6 - ochrona środowiska i priorytetu 15 - gospodarka wodno-sanitarna

Rezultaty
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania projektowe, w ramach których osiągnięto zakładane rezultaty:

Działanie I. Wizyta studyjna w Polsce - przekazanie wiedzy i Polskich doświadczeń w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji ekologicznych oczyszczalni ścieków partnerom projektu z Mołdawii: projektantom, władzom samorządowym i ekspertom.

Działanie II. Budowa modelowej oczyszczalni ścieków w systemie zamkniętym SBR we wsi Olanesti (rejon Stefan-Voda).
Wykonana została i oddana do eksploatacji nowoczesna oczyszczalnia ścieków o wydajności 20m3 na dobę obsługująca większość instytucji publicznych, zakład przetwórstwa warzyw i owoców oraz budynki mieszkalne podłączone do jednego z systemów kanalizacji wsi.

Działanie III. Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o filtry roślinno-gruntowe we wsi Oniscani (rejon Calarasi).
Aktualnie budowana modelowa oczyszczalnia ścieków o wydajności 58m3 pozwoli na obsługę nowego systemu kanalizacji (powstałego również w ramach programu "Polska Pomoc" dzięki partnerskiej współpracy gminy Oniscani i miasta Bielsk Podlaski) we wsi Oniscani, która liczy 1352 mieszkańców. Zakończenie budowy oczyszczalni zaplanowano na koniec października, a oddania całej inwestycji do eksploatacji w połowie listopada 2014r.

Działanie IV. Warsztaty w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji ekologicznych oczyszczalni ścieków
Przeprowadzone zostały trzy warsztaty skierowane do projektantów, wykonawców, władz samorządowych w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji ekologicznych oczyszczalni ścieków. Zainteresowanie beneficjentów i mass mediów przekroczyło nasze oczekiwania.