Projekt 283/2011 - Pilotażowy projekt wiejskiej ekologicznej oczyszczalni ścieków, Braviceni, 2011

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Celem projektu było modelowe rozwiązanie problemu zarządzania gospodarką ściekową w regionie wiejskim oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców.

Osiągnięte rezultaty:

1) Przekazano wiedzę i polskie doświadczenia związane z zarządzaniem gospodarką ściekową w regionie wiejskim poprzez organizację 3 wizyt studyjnych w Polsce (łącznie wzięło udział 5 osób) oraz praktycznego szkolenia podczas budowy oczyszczalni ekologicznej (łącznie uczestniczyło 24 zainteresowanych pracowników samorządów lokalnych, organizacji ekologicznych, przyszłych wykonawców oczyszczalni o różnych kwalifikacjach zawodowych). Wyniesione doświadczenia partner wykorzystał do utworzenia brygady budowlanej, która będzie wykonywać podobne systemy ekologicznych oczyszczalni w innych regionach wiejskich w Mołdawii. Dzięki temu powstały nowe miejsca pracy i nowy rodzaj usług świadczonych na rzecz mieszkańców wsi. Duże zainteresowanie projektem ze strony władz centralnych, samorządowych i organizacji ekologicznych może świadczyć o chęci wykorzystaniu projektu pilotażowego, jako przykładu do powielania tego typu rozwiązań w innych regionach Mołdawii.

2) Rozwiązano problem odprowadzenia ścieków z budynków użyteczności publicznej we wsi Braviceni, dzięki wprowadzeniu do eksploatacji 3 modelowych wiejskich oczyszczalni ścieków. Skutecznymi usługami oczyszczania ścieków zostały objęte: szkoła (ok. 460 osób), przychodnia medyczna (ok. 40 osób), przedszkole (ok. 120 osób), urząd gminy (ok. 30 osób) i sklep (ok. 30 osób).
W długofalowej perspektywie zostaną obniżone koszty wywozu nieczystości o ponad 95% w stosunku do obecnych i zredukowane niedogodności z tym związane. Zostało utworzone jedno miejsce pracy w nadzorze sterowni i utrzymania oczyszczalni.

3) Utworzony został system gospodarki ściekowej na wsi. Dzięki przystosowaniu oczyszczalni przy urzędzie gminy do przyjmowania dodatkowych zrzutów ścieków i zakupieniu przyczepy asenizacyjnej stworzono możliwość korzystania z usług większej liczbie beneficjentów (dodatkowo około 100 gospodarstw rolnych miesięcznie).

4) Zabezpieczono wodę do potrzeb przeciwpożarowych wsi, dokonując rewitalizacji istniejących zbiorników, które zasilane są oczyszczoną wodą z ekologicznych oczyszczalni (przykład wykorzystania wód technologicznych). Oba zbiorniki utrzymywane są w gotowości przeciwpożarowej: jeden z rezerwą 140 m3 drugi - 45 m3 (co odpowiada łącznie potrzebom ponad 35 wozów strażackich).