Mołdawia jest całkowicie uzależniona od importu surowców energetycznych oraz nawozów chemicznych. Kryzys energetyczny i embargo na import nawozów z Rosji stawia Mołdawię, której gospodarka w znacznej mierze opiera się na rolnictwie i przetwórstwie rolnym, w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej. Budowa lokalnych biogazowni (wykorzystujących zarówno odpady rolnicze jak i komunalne) jak i produkcja innowacyjnych nawozów organicznych (na bazie pofermentu i innych bioodpadów) z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć w zakresie biotechnologii, mogą być w obecnej sytuacji obiecującymi rozwiązaniami strategicznie ważnych wyzwań w poprawie konkurencyjności sektora rolnego Mołdawii. Strony przeanalizowały korzyści, jakie proponowane rozwiązania mogą przynieść sektorom energetyki, gospodarki rolno-spożywczej i ochronie środowiska. Przedstawiono również polskie doświadczenia w zakresie przetwarzania odpadów rolniczych oraz priorytety Unii Europejskiej w nowej perspektywie w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii na poziomie regionalnym.

W konsultacjach uczestniczył Minister Rolnictwa Mołdawii Viorel GHERCIU, prezes Fundacji Wschód Mirosław Matreńczyk, sekretarz Ambasady RP w Mołdawii Maciej Kowalczyk oraz przedstawiciele mołdawskich organizacji rolniczych, sektora przetwórstwa rolnego, organizacji pozarządowych, rolnicy, sadownicy, właściciele biogazowni etc.

„Sektor agrozootechniczny generuje znaczne ilości odpadów organicznych. Mogłyby być wykorzystane w energetyce, do produkcji biopaliw. Jednocześnie przefermentowane pozostałości mogą być stosowane jako nawozy organiczne do gleby, ze względu na zwiększoną zawartość składników pokarmowych. W ten sposób można poprawić produktywność i jakość produkcji rolnej. Później, stosując nowe technologie hodowli roślin, mogliśmy uzyskać wysokiej jakości paszę dla zwierząt. Dzięki metodzie obserwacji i porównań nasi rolnicy mogli lepiej dostrzec rolę nawozów organicznych w poprawie wydajności rolnictwa” – podkreślił minister Viorel GHERCIU (więcej https://maia.gov.md/ro/content/4045)