Rozwój gospodarczy Mołdawii jest w znacznym stopniu uzależniony od rolnictwa. Wydajność w sektorze upraw rolniczych (wg. badań naukowych) zależy w ponad 80% od zapylaczy (głównie pszczół). W związku z powyższym jest pilna potrzeba wzrostu liczby pasiek, niestety ograniczony popyt na produkty pszczelarskie na rynku lokalnym hamuje rozwój tego strategicznie ważnego sektora. Dlatego w ramach realizacji projektu zaplanowano stworzenie warunków do poprawy jakości, rozwoju kooperacji i wzrostu eksportu miodu (głównie na rynki UE), co w przyszłości pozwoli na dalszy rozwój pszczelarstwa na szczeblu lokalnym. Celem projektu jest wsparcie kompleksowego rozwoju pszczelarstwa. Projekt jest realizowany w latach 2021-2023, obejmuje całościowe i wielostronne wsparcie w zakresie edukacji, hodowli pszczół, przetwórstwa, sprzedaży lokalnej i eksportu produktów pszczelarskich oraz stworzenia stabilnych warunków dalszego zrównoważonego rozwoju całego sektora. Zakłada zastąpienie, często niszczącej, konkurencji na szczeblu lokalnym, rozwojem form długofalowej kooperacji i specjalizacji. W ramach projektu okazano wsparcie w zakresie: doposażenia Ośrodka Szkolenia Pszczelarzy oraz modelowej pasieki i przetwórni miodu, modernizacji regionalnej bazy pszczelarskiej, wyposażenia Centrum Rozwoju Pszczelarstwa, rozwoju spółdzielni produkcyjnej produktów pszczelarskich i unowocześnienia zakładu eksportu miodu. Wdrożenie projektu pozwoli na utworzenie (do końca 2023r.) w miejscowościach wiejskich, nowych 59 miejsc pracy i osiągnięcie (w latach 2021-2023) wzrostu łącznych przychodów ze sprzedaży o ok.180%. Rezultaty projektu służą również sieci doradztwa ACSA jako modelowe obiekty w działalności edukacyjnej i promocji rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Projekt ma charakter ponadregionalny, realizacja przebiega w 6 wsiach położonych w 4 regionach Mołdawii. Jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Mołdawii i uzyskał rekomendację Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Republiki Mołdawii.

Zakładane cele bezpośrednie w 2022r.:

1. Usunięcie barier rozwoju 6 ośrodków pszczelarstwa w Mołdawii

2. Wzrost produkcji i sprzedaży produktów pszczelarskich

3. Poprawa wyników ekonomicznych podmiotów gospodarczych uczestniczących w realizacji projektu

4. Rozwój potencjału eksportowego

5. Tworzenie lokalnych miejsc pracy

zostały osiągnięte.

Planowane w 2022r. efekty w postaci wzrostów: produkcji miodu (własnej i od dostawców) do 598 ton (planowano do 566 ton) i sprzedaży do 2 062 000 EUR (zgodnie z planem), w tym eksportu do 1 446 500 EUR (planowano do 1 208 400) zostały w pełni osiągnięte. Intensywne poszukiwania zagranicznych rynków zbytu dało dobre efekty w postaci znacznego wzrostu eksportu produktów pszczelarskich. Niestety nie udało się osiągnąć planowanego poziomu zatrudnienia: planowano wzrost do 65 osób, udało się osiągnąć wzrost tylko do 48 osób. Główną przyczyną są opóźnienia w uruchomieniu pełnej produkcji w nowych obiektach Centrum Rozwoju Pszczelarstwa, „GHIDAPISGRUP”, wieś Cojușna i Spółdzielni produkcyjnej „Sandic Honey Group”, wieś Peresecina. Ze względu na Covid19 i wojnę na Ukrainie dostawy części urządzeń (które są nabywane poza ramami niniejszego projektu) zostały znacznie opóźnione i osoby do obsługi nie zostały jeszcze zatrudnione.

Projekt modułowy jest realizowany w latach 2021-2023. Zakłada rozwój 6 ośrodków pszczelarskich. W 2022r. zostały osiągnięte następujące rezultaty:

1. Ośrodek Szkolenia Pszczelarzy, wieś Minjir, został doposażony w innowacyjną „pasiekę na kołach” i mechaniczny podnośnik do transportu beczek.

2. Regionalna modelowa pasieka, wieś Zaim. Zakupiono specjalistyczny sprzęt: komorę do dekrystalizacji miodu, pompę i filtr do miodu, urządzenie do wytapiania wosku, homogenizator, mikser RTS oraz ule "weselne" do hodowli matek pszczelich.

3. Regionalna baza pszczelarska, wieś Pelivan. Zakupiono samochód dostawczy-chłodnię, który poprawia logistykę zarówno przy skupie, jak i dystrybucji produktów pszczelarskich, szczególnie wrażliwych na zmiany temperatury.

4. Centrum Rozwoju Pszczelarstwa, wieś Cojușna. Zakończono budowę najnowocześniejszego i największego tego typu obiektu w Mołdawii. Zainstalowano innowacyjny, największy w Mołdawii, homogenizator przepływowy do miodu oraz wybudowano komorę do dekrystalizacji miodu. Beneficjent został oficjalnym dilerem sprzedaży polskiego Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego „Łysoń”.

5. Spółdzielnia produkcyjna, wieś Peresecina. Zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 150 kW, co zapewnia „zerową emisyjność” produkcji (efekt ekologiczny) i znaczne oszczędności w wydatkach na energię elektryczną (efekt ekonomiczny).

6. Zakład eksportu produktów pszczelarski, Orhei. Zakupiono komory dekrystalizcyjne, homogenizator oraz podnośnik hydrauliczny do prac przeładunkowych.

1. Spółdzielnia produkcyjna wieś Peresecina rejon Orhei 2. Spółdzielnia produkcyjna wieś Peresecina rejon Orhei 6. Spółdzielnia produkcyjna wieś Peresecina rejon Orhei 2. Centrum Rozwoju Pszczelarstwa wieś Cojușna r.Strășeni 5. Regionalna modelowa pasieka z przetwórnią miodu wieś Zaim r. Căuşeni 4. Regionalna modelowa pasieka z przetwórnią miodu wieś Zaim r. Căuşeni